HRVATSKI CESTINA DEUTSCH ENGLISH ITALIANO RUSSIAN
MAGYARUL

PODÍVEJTE SE NA NA?E PODMÍNKYV?EOBECNÉ PODMÍNKY SPOLUPRÁCE S NÁJEMCEM PLOVIDLA.

CENA NÁJMU
V cene nájmu jezahrnuté pou?ití kompletne vybaveného plovidla, poji?tení plovidla  nad smluvený depozit a osobní poji?tení posádky.V cene nájmu nejsou výlohy na pohonné látky a jiné potreby, odmena pro posádku Majitele lode ( v dal?ím textu  Pronajímatel: adriatc.net ) a jiné specielní slu?by, poplatky v marinách a privazování behem pronajatí v materské marine.

PLATBY
Formy plateb jsou nasledovné:
30 % ceny nájmu po schváleném dotazu
70 % ceny nájmu minimálne 4 týdny pred zacátkem nájmu
Uvedený spusob plateb se nemu?e menit bez souhlasu Croatia boats ?a. Celkový úcet se zhotoví po návratu lode  do prístavu, který je domluvený jako konecná destinace nájmu s predstaviteli Majitele lode.

POVINNOSTI NÁJEMCE LODĔ
Nájemce plovidla se zavazuje plovit v chorvatských teritoriálních vodách a k vyplutí z teritoriálních vod pred potvrzením nájmu je nutné získat písemný souhlas Majitele plovidla. Údaje o Majiteli plovidla  budou Nájemci dorucené pred zacátkem nájmu spolu s nutnými informacemi spojenými s prevzetím plovidla. Nájemce se zavazuje, ?e plovidlo nepujcí a nepronajme ?ádné jiné osobe, ?e se s plovidlem  nezúcastní  ?ádné soute?e a ?e nebude pou?ívát lod k hospodárským úcelum, jako jsou profesionální rybárství, ?kola plachtení a pod.,a ?e bude plovit jenom za bezpecných povetrnostních podmínek. Nájemce je povinen dodr?ovat celní a jiné pravidla a predpisy, pravidelne vést lodní denník a pri rízení lode a pou?ívaní inventáre a vybavení chovar se peclive. V prípade, ?e se plovidlo pronajímá bez kormiláre, nájemce prohla?uje, ?e má platné povolení k rízení lode a kdy? toto nemá, plovidlo bude rídit clen posádky, který má povolení k rízení plovidla. Nájemce je opovedný za v?echny prestupky pravidel plavby a jiných pravidel, a to i po uplynutí nájmu.

LODNÍ DOKUMENTY
Plovidlo se pronajímá  se v?emi platnými dokumenty nutnými k pronajmutí a Nájemce je povinen tyto hlídat behem nájmu.

PREVZETÍ PLOVIDLA.
Majitel má povinnost pronajmout nájemci plovidlo cisté a v porádku, pripravené k plavbe a kompletne vybavené, s plnými rezervoáry vody a pohonných látek.Pocas celého období nájmu povidlo je majetkem Majitele, s kterým má Croatia boats uzavrenou smlouvu o spolupráci.Pred podepsaním této smlouvy Nájemce je povinen skontrolovat celkový stav lode a konstatovat zda seznam vybavení a inventáre souhlasí se skutecným stavem. V?echny nedostatky a chyby na plovidlu a vybavení , které nejsou overené pri prevzetí lode neoprávnují Nájemce lode po?adovat ni??í cenu nájmu.

KAUCE
Pred prevzatím plovidla Nájemce deponuje Majiteli povinnou kauci v hotovine nebo otisku kreditní karty ve vý?i urcené smlouvou. Celá suma kauce bude Nájemci vrácena, kdy? bude plovidlo v urcené lhute vrácené v porádku a nepo?kozené, s plnými rezervoáry pohonných hmot. Kdy? je plovidlo pronajaté i s kormilárem Majitele, Nájemce je povinen polo?it kauci, která ne pokryje výdaje  vzniklé jako dusledek kormilárovy nepozornosti nebo nesprávného rízení plovidla nebo vybavení.

PRODLOU?ENÍ NÁJMU
Kdy? si Nájemce preje prodlou?it nájem plovidla, musí se vrátit do domluveného konecného prístavu ,vcas  kontaktovat s mMajitele a za?ádát písemný souhlas pro nové místo a termín návratu.

VÝPOVĔD  NÁJMU
Kdy? z jakéhokoliv duvodu Nájemce a jeho posádka vypoví nájem po prevzetí plovidla, Croatia boats zadr?í celou sumu nájmu  a na úcet nájemce zapocte v?echny výlohy spojené s výpovedí nájmu. Kdy? nájemce vypoví nájem ctyri týdny pred smluveným termínem nájmu, Croatia boats zadr?í
30 % ceny nájmu, kdy? dá výpoved  behem ctyr týdnu pred dnem nájmu , Croatia boats má právo zadr?et celou sumu nájmu.

LOMY A PO?KOZENÍ
O v?ech lomech a po?kozeních, bez ohledu na prícinu, musí podat zprávu Majiteli a on oznámí Nájemci jakým spusobem budou provedené práce na odstranení ?kody nebo výmena vybavení.Nepovolené opravy a výmena vybavení plovidla  provede se na úcet Nájemce.

ODPOVEDNOST MAJITELE
Kdy? z jakéhokoliv duvodu  a mimo odpovednosti Nájemce se plovidlo  nemu?e pou?ívat, Nájemce mu?e za?ádat, aby mu cást zaplacené sumy byla vrácena. Nájemce mu?e ?ádat, aby mu byla vrácena cást prostredku za dny, kdy? plovidlo nemohl pou?ívat. Croatia boats se pokusí zajistit náhradné plovidlo se stejnými charakteristikami a za tu samou cenu nájmu.

NÁVRAT LODĔ
Nájemce je povinen vrátit plovidlo Majiteli na domluvené místo a v domluveném termínu, cisté a nepo?kozené, s plnými rezervoáry pohonných látek.Kdy? Nájemce ne vrátí plovidlo na domluvené místo a v domluveném termínu, souhlasí Majiteli zaplatit trinásobnou denní cenu za ka?dý zapocetý den zpo?dení a s mo?nými ztrátami a výdaji, spusobenými Croatia boatsu  a Majiteli za zpo?dení. Zpo?dení mu?e být omluveno v prípade vy??í síly jenom kdy? o tom  Nájemce podá zprávu Majiteli. Výdaje  za ztracené nebo po?kozené díly plovidla  nebo vybavení plovidla  zavinené nedbalostí nebo nesprávným pou?íváním  Nájemcem a jeho posádkou , jdou na úcet Nájemce, který je za ne odpovedný  a Majitel tuto sumu odecte Nájemci od kauce. V prípade, ?e Nájemce vrátí plovidlo v neporádku nebo ?pinavé, Majitel odecte od kauce zvlá?t cenu úklidu. Majitel taky vyúctuje Nájemci doplnení pohonných látek v prípade, ?e Nájemce nevrátil plný rezervoár.

POJI?TĔNÍ
Plovidlo, vybavení a posádka lode mají poji?tení pro v?echny prípady ?kody a ztráty nad fran?izi, závislou od typu plovidla.Plovidlo a kapitán plovidla  jsou poji?teni proti odpovednosti za ?kody zavinené tretí osobe. V?echny ?kody a ztráty, které jsou pokryté poji?tením musí se hlásit Predstaviteli Majitele hned po návratu.

ODPOVĔDNOST NÁJEMCE
Za ciny a nedbalost Nájemce, za které je Majitel odpovedný vuci tretím osobám a nejsou pokryté poji?tením, Nájemce se zavazuje zaplatit Majiteli  v?echny materiální a právní výdaje vzniklé jako dusledek takového chování nebo nedbalosti.Nájemce je zejména odpovedný v prípade, ?e je lod skonfiskována pro nedovolenou cinnost. V prípade havárie nebo nehody Nájemce je povinen zapsát prubeh události a za?ádát písemné potvrzení od Prístavní správy /Lucke kapetanije/, lékare nebo jiných odpovedných osob. Nájemce je povinen okam?ite podat zprávu Majiteli lode. V prípade odcizení lode nebo nemo?nosti plovit, konfiskaci nebo zákazu plavby  osobami k tomu oprávnenými nebo jinými osobami, Nájemce musí podat zprávu odpovedné osobe a Majiteli. Nájemce musí kontrolovat ka?dý den mno?ství oleje v motoru.?kody a ztráty, které vznikly v dusladku nedostatku oleje v motoru zatí?í úcet Nájemce.Po?kození podvodní cásti plovidla zavinené Nájemcem a nesprávným rízením lode budou po prohlídce plovidla  opravené na úcet Nájemce.

ZTRÁTA MAJETKU Croatia boats nenese odpovednost za ztráty  a ?kody majetku Nájemce a jiných osob ulo?ené na plovidlu nebo v operativním vozidlu nebo v úrade adriaticc.neta nebo Majitele. Podepsaním této smlouvy Nájemce potvrzuje, ?e nepo?aduje úhradu takových ztrát a/nebo ?kody od  Croatia boatsu. nebo Majitele.

STÍ?NOSTI A PRÁNÍ
Do ohledu se berou jenom písemné stí?nosti a prání podané  pri návratu plovidla ( check-out ).

SKIPER V prípade, ?e Nájemci jsou potrebné slu?by skipera, nájemce to musí oznámit zamestnanci Croatia boatsu pri potvrzení rezervace plovidla.V prípade, ?e Nájemce nepotrebuje skipera, nekterý z clenu posádky Nájemce musí mít povolení VHF i povolení pro skipera.


HRVATSKI :: CESTINA :: DEUTSCH :: MAGYARUL :: ENGLISH :: ITALIANO :: RUSSIAN

NÁZEV :: CHARTER :: MEGA JACHTA :: MOTOROVÝCH JACHET :: PLACHETNICI :: KATAMARANS :: JAK SE DOSTAT :: KONTAKY

ZVLÁŠTNÍ NABÍDKA :: REZERVACE INTERNETEM :: INFORMACE :: PRODEJ :: JACHTAŘSKÝM PŘÍSTAVEM :: SERVIS

ÚZEMÍ PLACHTÌNÍ :: TYP LODI :: POČASÍ :: NOVINKY :: PODÍVEJTE SE NA NAŠE PODMÍNKY

© 2004 CROATIA BOATS, All rights reserved.